Ερευνητικές μέθοδοι

Ερευνητικές μέθοδοι

Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσουμε στην κάθε περιοχή με έναν συνδυασμό των μεθόδων, όπως εντατική επιφανειακή έρευνα, γεωφυσική διασκόπηση, δορυφορική τηλεπισκόπηση, μελέτη αεροφωτογραφιών κ.ά. Αυτοψίες θα βοήθησουν να προσδιορίσουμε τον κατάλληλο χρόνο διεξαγωγής της επιφανειακής και γεωφυσικής έρευνας με βάση τις καλλιέργειες και τις κλιματικές συνθήκες του εκάστοτε χώρου.

Ειδικότερα, οι περιοχές #1 και #2 θα διερευνηθούν με συστηματική επιφανειακή έρευνα και γεωφυσική διασκόπηση σε όλο το εύρος τους, αφενός επειδή η περιορισμένη έκτασή τους είναι διαχειρίσιμη και αφετέρου επειδή είναι γνωστά προϋπάρχοντα αρχαιολογικά κατάλοιπα (site-specific survey). Από την άλλη, η περιοχή #3 και #4 προσεγγίζονται διαφορετικά λόγω της μεγάλης έκτασης και ποικιλλομορφίας των ιδιοκτησιών που τις χαρακτηρίζουν (siteless survey). Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας, θα προχωρήσουμε σε στοχευμένη γεωφυσική διασκόπηση επιμέρους τμημάτων.

Τόσο η υπό εξέταση περιοχή της σαμοθρακικής περαίας όσο και η ευρύτερη γεωγραφική ενότητα της αιγαιακής Θράκης θα διερευνηθούν μέσα από δορυφορικές λήψεις και ιστορικές αεροφωτογραφίες.